1945 (1-16)1946 (17-75)1947 (76-124)1948 (125-161)1949 (162-206)1950 (207-259)1951 (260-333)1952 (334-368)1953 (369-397)1954 (398-465)1955 (466-529)1956 (530-583)1957 (584-645)1958 (646-692)1959 (693-726)1960 (727-758)
1960-1955 (759-791)1954-1950 (792-828)1949-1945 (829-838)
This is the "O bibliografii" page of the "BIBLIOGRAFIA STEFANII GRODZIEŃSKIEJ 1945-1960" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
NSCC LIBR 2003 Library Services
Bibliografia Stefanii Grodzieńskiej obejmuje dorobek piśmienniczy Autorki z pierwszych piętnastu lat jej działalności twórczej (1945-1960). Ten zbiór piśmiennictwa przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje jej życie i twórczość
Last Updated: May 20, 2013 URL: http://libraryschool.libguidescms.com/bibliografia_stefanii_grodzienskiej Print Guide RSS UpdatesEmail Alerts

O bibliografii Print Page
  Search: 
 
 

Zakres i zasięgi

Bibliografia Stefanii Grodzieńskiej obejmuje dorobek piśmienniczy Autorki. Zasadniczo bibliografia ta dąży do kompletności, z jednym wyjątkiem. Otóż z przyczyn redakcyjnych zasięg chronologiczny bibliografii został ograniczony do pierwszych piętnastu lat działalności twórczej Autorki (1945-1960). W toku dalszych prac bibliografia ta zostanie doprowadzona do 2010 roku tj. roku ustania pracy twórczej Autorki.

Zbiór piśmiennictwa przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje życie i twórczość Autorki. Zgromadzone piśmiennictwo może stanowić także podstawowy warsztat dla Jej przyszłych badaczy – Stefania Grodzieńska nigdy nie stanowiła przedmiotu badań, zatem bibliografia ta jest pierwszą próbą podsumowania jej dorobku. Taki też cel przyświecał powstaniu tej bibliografii.

Bibliografia rejestruje wszystkie prace Stefanii Grodzieńskiej i o Stefanii Grodzieńskiej, niezależnie od ich formy wydawniczej i piśmienniczej. Zasięg chronologiczny został ograniczony – jak już wspomniano – do lat 1945-1960. Zasięgi terytorialny i językowy nie uległy ograniczeniu.

 

Podstawy piśmiennictwa i opisów

Podstawą odnotowania piśmiennictwa była Polska Bibliografia Literacka. Ponadto wątpliwości dot. opisów bibliograficznych druków zwartych były rozstrzygane w oparciu o Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT (www.nukat.edu.pl), a opisy antologii tekstów Autorki dokonano z autopsji. Opisy dot. filmów opracowano i uzupełniono na podstawie zasobów Internetowej Bazy Filmu Polskiego FILMPOLSKI.PL (www.filmpolski.pl).  

Na podstawie w ten sposób zgromadzonych materiałów zredagowano 838 pozycji bibliograficznych, których opisy na II stopniu szczegółowości zostały sporządzane wg następujących norm:

  • PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny. Książki,
  • PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe,
  • PN-N01152-12:1994 Opis bibliograficzny. Filmy.

Ze względu na chronologiczny układ bibliografii, informacje o roku wydania podano jedynie tam, gdzie jest ona inna niż rok, w którym umieszczono opis. Rok wydania pozostawiono również we wszystkich opisach druków zwartych. Niejednokrotnie wśród opisów w części przedmiotowej nie ustalono tytułu i/lub autorstwa tekstu. Braki te sygnalizowano formułami: [brak autora], [brak tytułu], aby uniknąć wątpliwości co do odczytania opisu. W części podmiotowej, znów z przyczyn redakcyjnych, dla lat 1950-1955 oraz 1960 również nie ustalono wielu tytułów i ten brak w toku dalszych prac zostanie usunięty.

 

Układ

Piśmiennictwo zebrane w toku prac, zostało uporządkowane w układzie chronologicznym, w podziale na dwie części: podmiotową (teksty Autorki; od najstarszego do najmłodszego) i przedmiotową (teksty o Autorce; od najmłodszego do najstarszego). W części podmiotowej zastosowano następujące szeregowanie w obrębie każdego roku (każdą z grup oddzielono separatorem ••):

  • polskie utwory prasowe – wg tytułów czasopism (a w obrębie tytułów wg chronologii – kolejne tytuły oddzielono separatorem •);
  • zagraniczne utwory prasowe – wg języków (a w obrębie języków wg tytułów czasopism – kolejne języki oddzielono separatorem •);
  • utwory zebrane (zarówno samej Autorki, jak i antologie wielu pisarzy) – wg tytułów
  • filmy (w powstawaniu których udział brała Autorka) – wg tytułów
  • tłumaczenia tekstów innych autorów, dokonane przez Autorkę – wg autorów. 

W części przedmiotowej zastosowano szeregowanie wg autorów w obrębie każdego roku. W tej części umieszczono również informacje z pogranicza bibliograficznego tj. opisy konkursów, w których Autorka zdobyła nagrodę. W przypadku wystąpienia takiego opisu, jest on umieszczony na samym początku w danym roku. W obrębie całej bibliografii alfabetyczne szeregowanie wg tytułów pomija rodzajniki typu die, les, la itp. 

 

Aparat pomocniczy

Wielu opisom bibliograficznym towarzyszą różnego rodzaju adnotacje, wskazujące na formę dokumentu lub jego treść. Antologie tekstów Autorki wzbogacono o kompletną informację dot. zawartości dzieła. Ponadto bibliografia posiada indeks autorski (dla części podmiotowej i przedmiotowej), przedstawiający w kolejności alfabetycznej, autorów, redaktorów, tłumaczy i współautorów (z wyłączeniem Stefanii Grodzieńskiej) tekstów. Obok każdej osoby w indeksie znajduje się numer odsyłający do odpowiedniej pozycji w zrębie głównym bibliografii. 

That's it!

Profile Image
Jakub Łubocki
Contact Info
Send Email
About Me:
Nie mam kolan ;,;
 
Contact: Joanne Hodder
Description

Loading  Loading...

Tip